Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Вече 108 години Военна академия „Г. С. Раковски“ е най-авторитетният център за изграждане на военни и граждански лидери в сферата на сигурността и отбраната

Г-н генерал-майор, какво е мястото на Военна академия  „Г. С. Раковски“ в системата на българското и европейското военно образование?

 Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Ако трябва с една дума да се определи – водещо. И с огромно задоволство бих доказал тази позиция. Вече 108 години Военната академия  „Г. С. Раковски“ е основен стълб на българското военно образование, гарант на българската държавност. Тя е не само най-старото висше военно училище в страната, но и най-авторитетният български център за изграждане и формиране на бъдещи военни и граждански лидери в сферата на сигурността и отбраната. Създадена под името „Военно училище на Негово Величество”, Академията и до днес е символ на знание, сила, престиж и традиции. Тук са усвоявали основите на военната наука плеяда герои, водили не една победоносна битка на българската войска. През годините тук са се обучавали много от настоящите политически дейци и общественици, в това число и настоящия държавен глава на Република България.  В наши дни Академията, в която се изграждат и бъдещи лидери на страната, предлага възможност за обучение в 26 бакалавърски, магистърски и докторски програми. Нашите студенти имат възможност да получат отлична подготовка по няколко езика в департамент „Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация“ на Академията, както и да се обучават в рамките на един семестър в партниращ университет в чужбина по програмата „Еразъм+“ на Европейския съюз. Студентите, завършили бакалавърски и магистърски специалности, могат да се реализират не само в структурите от сферата на сигурността и отбраната, а и в органите на държавното и местното управление, обществения живот и бизнес средите. Могат също така успешно да се реализират и в международните структури на европейската и евроатлантическата система. Непрекъснатото повишаване на качеството на обучение и на съвместимостта му с европейските системи за висше образование е в основата на достойното място, което Академията заема в Европейското и световно пространство за висше образование. В последните години ръководният екип на Академията полага изключителни усилия за изграждане на устойчива и ефективна връзка с пазара на труда в тази сфера, както и за постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование в областта на сигурността и отбраната.

Показателен факт в това отношение е, че през настоящата учебна година Академията е с увеличен брой приети студенти на фона на всеобщия спад за прием в останалите висши училища. Предприемат се мерки за стимулиране на научно-изследователската дейност и внедряването на иновации, постоянно се модернизира системата за управление, подобрява се ефективността на използване на финансовите средства чрез усъвършенстване на модела за финансиране, полагат се усилия за кариерното израстване на преподавателите и стимулиране на най-добрите. Широко се прилагат различни форми за електронно обучение, базирани на най-съвременни технологии, което е изключително актуално в настоящия момент в условията на COVID-19. Доказателство за всичко това е полученият сертификат за качество от  фирма „Lloyd’s Register Quality Assurance“, която е световен лидер в извършването на независими оценки, включително сертификация, валидиране, верификация и обучение в широк спектър от стандарти и схеми, с признание от повече от 50 акредитационни органи. Това е и основание Академията да си сътрудничи и взаимодейства с над 43 висши училища, институти и научни организации не само в областта на обучението, но и по отношение на научно-приложните изследвания в сектора за сигурност и отбрана в България.

Академията участва активно и в международното академично сътрудничество в интерес на развитието на военното образование. Тя представлява Република България в Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността и отбраната и в Конференцията на началниците на военни академии от държавите членки на НАТО. Всичко това безспорно определя и водещото първо място в професионално направление „Военно дело“, което Академията заема в Рейтинговата система на висшите училища в Република България за последните години.

Как се отрази пандемията от коронавирус върху образователния процес?

Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Още на 9 март, преди въвеждане на извънредното положение, Военна академия „Г. С. Раковски” прекрати присъствените занятия. Учебният процес се провежда в електронна среда посредством използване на две платформи – Office 365 и Blackboard, които дават възможности както за онлайн обучение, така и за информационна база и за провеждане на изпити. Като цяло обучението онлайн и в електронна среда позволява изпълнението на учебните планове по всички специалности.

Преподавателският състав се адаптира изключително бързо към технологиите и използва активно техните възможности за онлайн комуникация с обучаемите чрез конферентни връзки и виртуални класни стаи за преподаване на лекционния материал и провеждане на активните форми по утвърдените графици на учебните занятия, като се спазва тяхната продължителност и няма пропуснати занятия. Създадени са добри условия за провеждане на изпити чрез платформите за дистанционно обучение.

 Какво предстои пред академията като институция в по-близък и в по-далечен план?

 Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Военна академия „Г. С. Раковски”, като водеща национална образователна институция с дългогодишни традиции във висшето образование за подготовка и обучение на офицери и студенти в различни магистърски и бакалавърски специалности, ще продължи да предлага модерно академично обучение, съчетано с лидерско изграждане и гражданска отговорност в областта на сигурността и отбраната, каквото не се предоставя от другите висши училища в България. Приоритетна цел и традиция в дейността на Академията ще е качественото обучение по съвременни модерни технологии, ролеви игри, решаване на казуси и интерактивни лекции. В сътрудничество с нашите партньори в обучението ще продължим съвместното участие в дейности по линия на Европейския съюз и НАТО.

 Какви иновации и технологии се използват в процеса на образованието при Вас?

 Генерал-майор д-р Груди Ангелов: В това отношение Военна академия „Г. С. Раковски“ влезе подготвена в кризата. Експертите в научна секция „Иновации, платформи в образованието и квалификацията“ на института „Перспективни изследвания за отбраната“ разработи система за академична комуникация и проведе нужното обучение на преподавателите и обучаемите за работа с нея още преди въвеждане на извънредното положение

Системата интегрира в себе си подсистема за управление на съдържанието в  уебсайта на Военна академия, системата за дистанционно обучение – Blackboard Learn, всички приложенията на Microsft Office 365 Education и други полезни ресурси, като например достъп до академичната библиотека.

Системата за управление на съдържанието на сайта на Военна академия  е базирана на WordPress CMS с открит първичен код (open source) и служи за  генериране, организиране, публикуване и редактиране на дигитално съдържание в Интернет. Сами може да видите, че публичният сайт на Военна академия с домейн RNDC.BG е с изцяло обновен, модерен дизайн, който може да се отваря от мобилни устройства и дори е пригоден за четене от хора с нарушено зрение.

От една страна, системата за академична комуникация (САК) на Военна академия „Г. С. Раковски”  е система от хора, софтуер и процедури, а от друга – тя е система от подсистеми: Интернет, Екстранет и Интранет:

  • Уеб сайтът RNDC.BG е публично видим в Интернет и достъпен от целият свят;
  • Ролята на Екстранет се играе от вътрешна страница, изградена на SharePoint, достъпна също от цял свят, но само за служители, преподаватели и обучаеми от Военна академия, които имат акаунт, удостоверяван със служебен имейл с домейна rndc.bg. С помощта на този акаунт те могат да достъпват напълно безплатно всички приложения, предоставяни от Microsoft, академичната библиотека, базите данни на Scopus и Web of Science, Blackboard Lear, издавания от институт „Перспективни изследвания за отбраната“ дигитален бюлетин с полезни материали за COVID-19 и различни документи, събрани в  общо облачно пространство;
  • Интранетът е частна инфраструктура и мрежа, достъпна само от работни устройства, разположени в района на Военна академия (например системата за управление на качеството, в която се публикуват заповеди, протоколи и други документи).

Всичко това позволи преминаване към смесено (дистанционно и онлайн) обучение от 09.03.2020 г., т.е. само ден след прекъсване на занятията. Учебните материали се публикуват предимно в системата за дистанционно обучение Blackboard, а онлайн лекциите, срещите и академичните съвети се провеждат в Microsoft Teams.

Завършихте някои основни ремонти, разкажете малко повече за тях, какво ремонтирахте, какво наложи ремонтите  и какви са резултатите от тях?

Генерал-майор д-р Груди Ангелов: През изминалата година започнахме и сме пред финализиране на няколко проекта, които ще подобрят материално-учебната база в Академията, условията за провеждане на качествен учебен процес, спорт и отдих на личния състав, както и възможността за намаляване на разходите за електрическа енергия и отопление и увеличаване на собствените приходи.

Основният и най-значим проект е повишаване на енергийната ефективност на учебния корпус. В процеса на неговото изпълнение беше отремонтиран покрива на корпуса, подмени се старата дървена дограма с нова – ПВЦ на всички етажи, навсякъде се монтира ЛЕД осветление и растерни окачени тавани. На третия етаж на корпуса, който до сега почти не се използваше заради течове, се извърши цялостен ремонт (полагане на топлоизолация и монтиране на ламиниран паркет в коридорите; подмяна на вратите и ремонт на 40 кабинета и зали), с което се създаде много добра обстановка за нормална работа на преподавателите и обучаемите в Академията. С този проект значително подобрихме енергийната ефективност на учебния корпус.

Втори обект, който вървеше успоредно с посочения по-горе, е изграждането на фотоволтаична система с голяма мощност, която ще доведе до значителна икономия на електроенергия и ще даде възможност остатъка от мощността да се продава на ЧЕЗ. По този начин се включваме в политиката на правителството за използване на възобновяеми енергийни източници.

Трети обект е изграждането на открита спортна площадка – тенис-кортове, разположени в северозападната част в парка на Академията. По този начин осигуряваме добри условия за спорт и отдих на служителите и обучаемите от Академията през свободното време.

Всички тези проекти са продължение на започнатата от 2017 година политика за подобряване на амортизираната инфраструктура и повишаване на енергийната ефективност във Военна академия, включваща ремонт на стола и хранителния блок; подмяна на абонатни станции за топлинна енергия; ремонт на покрива на щаба и поставяне на нова ПВЦ дограма; изграждане на нов паркинг със 100 паркоместа и система за зареждане на електромобили.

Какъв е интересът към обучението във военната академия от страна на военнослужещи, служители от системата и граждани?

Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Очертава се ежегодно нарастване на интереса към предлаганите от Академията специалности за придобиване на образователно-квалификационни степени „магистър” и „бакалавър” от професионални направления „Национална сигурност” и „Психология”. За учебната 2019 – 2020 година 435 кандидат-студенти се състезаваха за 296 места за магистърските специалности, а 174 кандидат-студенти се състезаваха за 136 места за бакалавърските.

Голям е интересът на военнослужещите за обучение по специалностите от професионално направление „Военно дело”. Обучението в тези специалности дава определени предимства на дипломиралите се офицери за кариерно развитие. Поради спецификата на обучението и придобитата квалификация интерес за обучение при нас проявяват и служители от системата на Министерството на отбраната.

Каква е реализацията на Вашите възпитаници, след като получат образование при Вас?

Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Випускниците на Военна академия „Г. С. Раковски” по специалности от професионално направление „Военно дело” имат 100 % реализация. Съгласно Рейтингът на висшите училища в България за 2019 година, безработицата сред завършилите специалности от професионално направление „Национална сигурност” е 1.32 %.

Как се развиват Вашите международни контакти и как се отрази пандемията върху международната Ви дейност?

Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Пандемията от COVID-19 е глобално предизвикателство, което се отрази и на международната академична общност. Образователният сектор реагира на ограничителните мерки с рязко преминаване към онлайн обучение. В контекста на световните тенденции, Военна академия „Г. С. Раковски” фокусира своите ресурси и научен потенциал върху утвърждаването на дигиталните технологии в образователния процес и в сътрудничеството си, на национално и международно ниво, с висши училища, институции и научни организации, чрез провеждането на онлайн курсове и участието във виртуални конференции. На 26 май 2020 год. предстои участието ми в международната виртуална конференция на НАТО „49th Conference of Commandants”. През първата седмица на юни ще взема участие в заседанието на Висшия консултативен съвет на Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността, което ще се проведе онлайн. Имаме готовност да проведем онлайн и годишната „Международна научна конференция на Военна академия „Георги Стойков Раковски””, която е планирана за ноември 2020 год.

Международното партньорство по програма „Еразъм+”, която традиционно е една от най-успешните инициативи на Военна академия „Г. С. Раковски”, претърпя значителни промени в начина на обучение. Част от мобилностите преминаха към дистанционна форма, а други бяха отложени във времето. Въпреки сложната международна обстановка, Академията удължи сроковете на договорите за отпускане на финансова подкрепа по програми на Европейския съюз.

 Какъв е профилът на Вашите обучаеми?

 Генерал-майор д-р Груди Ангелов: В сравнение с другите висши училища профилът на нашите обучаеми се характеризира с по-голямо разнообразие. В Академията се обучават както офицери и цивилни служители от Министерството на отбраната и Българската армия, така и служители от държавната и местната администрация и граждани, което е предизвикателство пред преподавателския състав.

В магистърската специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили” могат да се обучават офицери, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” в професионално направление „Военно дело”, получена във висши училища в страната или чужбина.

В магистърската специалност „Организация и управление на военни формирования на оперативно ниво” могат да се обучават офицери, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело”, получена във висши военни училища в страната. По двустранни споразумения за обучение се приемат и офицери от други държави.

Какви преподаватели успявате да привлечете при Вас?

Генерал-майор д-р Груди Ангелов: Ерудирани, авторитетни специалисти в своята област, амбициозни, иновативни, използващи различни форми и методи на преподаване, способни да формират и развиват познавателните способности на студентите и да ги превръщат в активен участник в учебния процес.

Какво бихте пожелали за празника 24 май на Вашите възпитаници, служители, подчинени и колеги?

Генерал-майор д-р Груди Ангелов: В навечерието на най-светлия български празник – 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, с гордост можем да заявим, че съхранените в Академията традиции, съчетани с постиженията на евроатлантизма, ще продължават да бъдат фундамент при формирането и възпитанието на най-подготвените кадри в сектора за сигурност и отбрана.

Празникът е един добър повод да поздравя най-сърдечно всички преподаватели, обучаеми, служители и възпитаници на Академията – достойни наследници на солунските братя Кирил и Методий, на техните ученици и на цялата плеяда от възрожденци, оставили светла диря в новата ни история. Дълбоко преклонение пред техния всеотдаен труд. Нека носим с гордост в сърцата великото дело на първоучителите. Нека съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да гледаме към бъдещето. Да ни е честит Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост!

 

 

 

 

Vinkmag ad

Pz-topnews.bg

Прочети предишна

Община Добрич ще награди изявени педагози и учебни заведения с юбилейни годишнини по повод 24 май

Прочети следваща

Детските градини и яслите на територията на община Карлово ще започнат работа от 1 юни

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *